Portal mlodych przedsiębiorców
zamknij
zamknij
zamknij
Zapraszam Cie do odwiedzenia portalu www.mlodziprzesiebiorcy.pl

  Zakładanie firmy krok po kroku

  PIĘĆ KROKÓW DO WŁASNEJ FIRMY

   

  Coraz więcej osób dochodzi do wniosku, że praca „na swoim" jest lepszym wyjściem, niż bycie zatrudnionym na umowę. W końcu nie na darmo powiadają, że własnymi rękoma można się jedynie garbu dorobić.

   

  Tendencje rosnącej przedsiębiorczości potwierdzają statystyki GUS. Według danych Urzędu na koniec czerwca w Polsce było zarejestrowanych 3 475 340 podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym. W porównywalnym okresie 2007 r. było ich 3 505 772, a na koniec czerwca 2008 r. już 3 576 951.

  Jak można zaobserwować, apetyt Polaków na własną firmę wciąż rośnie. Jak więc przejść od pomysłu do biznesu? Wystarczy jedynie 5 kroków:

   

  1. POMYSŁ

  2. ANALIZA RYNKU

  3. PLANOWANIE STRATEGICZNE

  4. ZAPEWNIENIE FINANSOWANIA

  5. REALIZACJA

   

  Na końcu należy zadbać o bieżący nadzór nad realizacją i kontrolę. Niby takie proste, ale...

   

  Czy to się opłaca?

   

  Zalety prowadzenia własnej firmy są oczywiste. Pierwsza: sami się nie zwolnimy? Nie grozi nam także konieczność znoszenia humorów szefa albo oglądania twarzy niekoniecznie lubianych współpracowników. No i oczywiście sami sobie wyznaczamy cele i zadania oraz regulujemy intensywność pracy, jej czas czy miejsce.

   

  Takie wyjście jest idealne szczególnie dla osób zdyscyplinowanych, przedsiębiorczych, ambitnych i tych, którzy wiedzą, czego chcą, oraz potrafią konsekwentnie dążyć do celu.

   

  Są jednak i minusy. Z własnej firmy nie da się wyjść, zamknąć za sobą drzwi i nie myśleć, nie martwić się o nic. Często pracuje się na okrągło, bez względu na dzień tygodnia i porę dnia, bez urlopu latami. Przy braku umiejętności oddzielania spraw zawodowych od prywatnych grozi to chronicznym niedoborem czasu na obu płaszczyznach, frustracją i stresem.

   

  Zanim jednak założymy własną działalność musimy przebrnąć przez ciąg pewnych procedur:

   

  Krok 1 - wizyta w urzędzie gminy


  Pierwsze kroki na drodze do założenia własnej firmy, przyszły przedsiębiorca powinien skierować do urzędu gminy, właściwego do swojego miejsca zamieszkania. Ewidencje działalności gospodarczej, do której wpisywani są jednoosobowi przedsiębiorcy prowadzą bowiem gminy. W celu uzyskania wpisu w ewidencji należy dokonać zgłoszenia na formularzu udostępnionym przez dany urząd lub formularzu przygotowanym we własnym zakresie. Takie zgłoszenie powinno zawierać:

  • oznaczenie przedsiębiorcy oraz jego numer ewidencyjny PESEL, o ile taki posiada

  • oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu przedsiębiorcy, a jeżeli stale wykonuje działalność poza miejscem

  • zamieszkania - również wskazanie tego miejsca i adresu zakładu głównego, oddziału lub innego miejsca

  •  określenie przedmiotu wykonywanej działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 2007

  • wskazanie daty rozpoczęcia działalności gospodarczej

   

  Zaświadczenie o wpisie przedsiębiorca otrzymuje z urzędu, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dokonania zgłoszenia.


  Osoby zakładające własną działalność często zapominają o możliwości jednoczesnego złożenia w urzędzie gminy wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) oraz zgłoszenia identyfikacyjnego lub aktualizacyjnego NIP. W takim przypadku to organ ewidencyjny, nie później niż w ciągu 3 dni od dnia dokonania wpisu, przesyła wspomniane wnioski do urzędu statystycznego województwa, na terenie którego przedsiębiorca ma miejsce zamieszkania. Natomiast zgłoszenie identyfikacyjne lub aktualizacyjne przekazuje do wskazanego przez przedsiębiorcę urzędu skarbowego wraz z zaświadczeniem o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej i numerem PESEL oraz innymi dokumentami dołączonymi przez przedsiębiorcę.

   

  Krok 2 - urząd statystyczny i numer REGON

   

  Przedsiębiorca, który nie skorzystał z pośrednictwa urzędu gminy w uzyskaniu numeru REGON, powinien sam udać się do urzędu statystycznego działającego na terenie województwa, w którym mieszka. Wniosek o wpis do rejestru i nadanie numeru REGON należy złożyć na formularzu RG-1 "wniosek o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem". Do wniosku dołącza się zaświadczenie o wpisie przedsiębiorcy do ewidencji działalności gospodarczej. Warto również zaznaczyć, iż złożenie wniosku może nastąpić w formie elektronicznej, przy wykorzystaniu systemu e-REGON. Taka możliwość dostępna jest jednak tylko dla przedsiębiorców posiadających kwalifikowany podpis elektroniczny.

   

  Krok 3 - odwiedź urząd skarbowy i zgłoś się w ZUS


  W urzędzie skarbowym przedsiębiorca, który nie posiada nadanego numeru NIP, zobowiązany jest złożyć formularz zgłoszenia identyfikacyjnego (NIP-1). Natomiast przedsiębiorca, któremu został nadany już wcześniej NIP, dokonuje zgłoszenia aktualizacyjnego (NIP-1).

  Następnie przedsiębiorcę czeka wizyta w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, jako że podlega obowiązkowym ubezpieczeniom: emerytalnemu, rentowemu, wypadkowemu, zdrowotnemu. Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się na zatrudnienie pracowników, będzie zobowiązany zgłosić ich do ubezpieczenia.

   

  Krok 4 - założenie konta bankowego i wyrobienie pieczątki

   

  Każdy przedsiębiorca jest zobowiązany posiadać konto bankowe. Z kolei do założenia rachunku bankowego niezbędna jest pieczątka. Na pieczątce przedsiębiorcy powinno widnieć oznaczenie firmy (imię i nazwisko osoby fizycznej oraz nazwa firmy), dane teleadresowe siedziby firmy, NIP oraz numer REGON.

   

  Krok 5 - Państwowa Inspekcja Pracy i Sanepid

   

  Każdy, kto zdecyduje się zatrudnić pracowników musi powiadomić pisemnie właściwego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy i właściwego Państwowego Inspektora Sanitarnego o rodzaju, miejscu i zakresie prowadzonej działalności oraz liczbie zatrudnionych pracowników. Ma na to 30 dni od momentu ich zatrudnienia.


  Niektóre rodzaje działalności gospodarczej, np. prowadzenie sklepu, zakładu fryzjerskiego wymagają również uzyskania zgody Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego na prowadzenie działalności w danym lokalu.

   

   

Kapitał Ludzki - Narodowa Trategia Spójności  Europejski Fundusz Społeczny
 Projekt "Młodzi przedsiębiorcy na start - nowe umiejętności kluczowe uczniów szkoł ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch." współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III
Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakaości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.4: Modernizacja treści i metod kształcenia