Portal mlodych przedsiębiorców
zamknij
zamknij
zamknij
Zapraszam Cie do odwiedzenia portalu www.mlodziprzesiebiorcy.pl
Kapitał Ludzki - Narodowa Trategia Spójności  Europejski Fundusz Społeczny
 Projekt "Młodzi przedsiębiorcy na start - nowe umiejętności kluczowe uczniów szkoł ponadgimnazjalnych Polski Pd-Wsch." współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet III
Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.3: Poprawa jakaości kształcenia,
Poddziałanie 3.3.4: Modernizacja treści i metod kształcenia